Kiaⁿ ji̍t boeh chia̍h sahⁿ? Author: Anonymous Fork (0)

  • Khòng bah pūiⁿ
  • Bah sò pūiⁿ.
  • Pâi kut pūiⁿ.
  • Chhá pūiⁿ.
  • Tâng á bí ko.
  • Bí hún chhá.

Result